Help Your Self, is de eerste publicatie over Self-Design. Wie ben je, wie wil je zijn en wat moet je daarvoor doen? Dat zijn de vragen we onszelf vaak stellen, niet omdat we dat willen, maar omdat de samenleving het van ons verwacht. Help Yourself overkoepelt de vele domeinen die vallen onder het verschijnsel zelfhulp, waaronder werk, schoonheid, gezondheid, geluk en succes, maar ook zelfredzaamheid en ons zelfbeeld.

Help Your Self, is the first publication about Self-Design. Who are you, who do you want to be and what does it take? Those are the questions we often ask ourselves, not because we want to, but because society expects us to. Help Yourself spans the many domains that belong to the self-help phenomenon, including work, beauty, health, happiness and success, but also self-sufficiency and our self-image.

Voor Help Yourself worden verschillende aspecten van Self-Design onderzocht, variërend van zelfredzaamheid, zelfhulp en zelfzucht tot aan de maakbaarheid van de mens en het zelfbeeld oftewel het imago en selfies.

Help Yourself wil mensen bewust maken van het feit dat de mens zelf ook wordt gezien als innovatief product. Net als bijvoorbeeld een smartphone, is de mens ook in ontwikkeling, en worden steeds nieuwe updates en extenties bedacht voor zowel het lichaam als de geest. De maakbaarheid van de mens is een gegeven, geen ideologie. De mens was al bij zijn ontstaan fysiek maakbaar. Primitieve werktuigen zoals stenen en kledij kan je zien als een onderdeel van de mens om die te verbeteren. Kledij maakt een mens beter bestand tegen koude. Een steen maakt een mens sterker en gevaarlijker voor vijanden en prooien. Controversiëler wordt het wanneer ingegrepen wordt op het lichaam zelf. Nog vrij onschuldig is het inbrengen van lenzen om beter te kunnen zien, maar het wordt al snel delicater als je iemands genen wijzigt, operatieve ingrepen uitvoert of implantaten in de hersenen inbrengt om iemands persoonlijkheid te wijzigen.

In Help Yourself komen alle zelfhulp-onderwerpen bij elkaar in vier hoofdstukken: Work, Leisure, Social en Self. Het boek geeft een overzicht van wat er zoal komt kijken bij de ontwikkeling van jouw perfecte ik, en hoe je daar zelf mee aan de slag kunt gaan. Help Yourself is tegelijkertijd een reflectie op het hele zelfhulp gebeuren als relatief nieuw verschijnsel op de consumentenmarkt. Vanuit een helikopterview doorziet het boek de vele strategiën en signaleert het dat veel methoden kopieën zijn van andere methoden. Hoe we als het ware toch ook een beetje voor de gek worden gehouden door deze economische trend. Enerzijds houdt Help Yourself ons een spiegel voor, laat het zien hoe we inderdaad massaal verslaafd zijn aan de iPhone, teveel eten, slecht slapen en ons organisatievermogen niet op orde hebben. Anderzijds is dit boek een eye-opener voor de bewuste burger die geïnterresseerd is in de toekomst en best iets aan zichzelf zou willen veranderen, maar niet meegesleurd wil worden in een hype. Help Yourself kijkt namelijk ook met de nodige humor, kritische reflectie en filosofisch inzicht naar onze maatschappij die kampt met de problemen van groeiende populatie, overdadige consumptie cultuur, toenemende vrijetijd omdat robots ons werk overnemen en algoritmes die onze privacy schenden. Maar met alleen zelfhulpboeken gaan we deze problemen niet oplossen.

Self-Design is als creatief fenomeen wel een logisch verschijnsel in deze tijd van individualisme, waar technologie de maakbaarheid en transformatie van de mens vooruitdrijft en we aangewezen zijn op de vele bots, apps en tools die onze relatie met de autoriteiten vertegenwoordigen, maar steeds vaker ook ons sociale leven bepalen.

Dit boek wordt ontwikkeld en gerealiseerd met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en uitgeverij VALIZ

--
For Help Yourself, many different aspects of Self-Design have been researched, from self-sufficiency, self-help and self-interest to the manipulability of people and self-image and selfies.

Help Yourself wants to make people aware of the fact that they too can be understood as innovative products. Just like a smartphone for instance, a person is always under development, with a constant stream of updates and extensions for both body and mind. It’s a fact that people can be adjusted, not an ideology. Even at its very beginning, humankind was physically adjustable. Primitive tools like stones and clothes can be seen as being parts of humans that improve them. Clothes protect them from the cold. Stones make them stronger and more dangerous to enemies and prey.
It becomes more controversial when the body itself is being adjusted. Putting in lenses to improve eye-sight is perceived to be rather harmless, but it quickly becomes more delicate when you alter someone’s genes, conduct surgery or insert implants in the brain to change someone’s personality.

In Help Yourself, all self-help topics are treated in four chapters: Work, Leisure, Social and Self. The book provides a survey of all the different available methods to develop your perfect self, and how you can start using them yourself. At the same time, Help Yourself is a reflection on the entire self-help industry as a relatively new phenomenon in the consumer market. From a helicopter perspective, the book sees through the multitude of strategies to conclude that many methods are copies from previous ones. It is fair to say we are being taken for a ride sometimes by this economic trend.
On the one hand, Help Yourself holds up a mirror to our faces, revealing that we indeed are all addicted to the iPhone, eat too much, sleep too little and fail to utilize our organizational abilities. On the other hand, this book is an eye-opener for the conscious citizen who is interested in the future and might be looking to change something about themselves, but who refuse to be taken in by a hype. There is actually quite some humor, critical reflection and philosophical insight to the way Help Yourself looks at our society, as it struggles with problems related to a growing population, excessive consumer culture, more leisure time as our jobs are being automated, and algorithms that violate our privacy. But we won’t be able to solve these problems with self-help books alone.

Self-Design as a creative phenomenon is a logical symptom of this age of individualism, in which technology drives the adjustability and transformation of humankind while we become ever more reliant on the many bots, apps and tools that represent our relationship with authorities but that also increasingly determine our social lives.

This book is being developed and realized with support of the Creative Industries Fund and VALIZ publishers.